Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS&HOND

 • TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of, met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • OMSCHRIJVING BEDRIJF

Hendriks&Hond verricht coachings- en trainingsactiviteiten binnen het werkveld op persoonlijke ontwikkeling en groei in de meest ruime zin. Sessies worden verricht met behulp van gecertificeerde honden. Hendriks&Hond in ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 80181988.

 • DEFINITIES

Opdrachtnemer: Coach/Trainer/Begeleider binnen Hendriks&Hond

Opdrachtgever: De wederpartij die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Hendriks&Hond.

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot alle afspraken die gemaakt worden of zijn over de aan te bieden diensten van Hendriks&Hond.

Deze afspraken worden schriftelijk of via email bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer voor het aangaan van de opdracht.

 • UITVOERING VAN OVEREENKOMST

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar opdrachtgever jegens de uitvoering van de overeenkomst. Er is nooit sprake van een resultaatsverplichting.

Door bevestiging van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden Hendriks&Hond geeft opdrachtgever toestemming de benodigde N.A.W.gegevens plus telefoonnummer op te nemen in het klantenbestand van opdrachtnemer en te gebruiken ter vastlegging voor administratieve doeleinden van opdrachtnemer.

Opdrachtgever draagt zorg dat alle informatie welke noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdelijk aan opdrachtgever worden verstrekt. Indien deze informatie niet tijdig is verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


 • PRIJSOPGAVES, OFFERTES EN CONTRACTVOORSTELLEN

Alle offertes, prijsopgaves en contractvoorstellen door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend met betrekking tot tarieven, inhoud en levertijden. De geldigheidsduur van de gedane offertes, prijsopgaves en contractvoorstellen bedraagt 30 dagen.

Offertes, prijsopgaves en contractvoorstellen zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per email is vastgelegd.

In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden bevestigd omtrent inhuur derden, huur accommodatie, aanvullende middelen, reiskosten, e.d.

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle genoemde tarieven in Euro. Over alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

 • BETALINGSVOORWAARDEN

Facturatie vindt plaats op basis van de overeenkomst en offerte. Betaling dient te geschieden door het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op bankrekening nummer ........ te name van Hendriks&Hond.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 • DUUR EN BEËINDIGING

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden en op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd, dan wel worden verlengd. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting welke dan nog nagekomen dienen te worden.


 • ANNULERING DOOR OPDRACHTNEMER/OPDRACHTGEVER

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.

Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

 • HET VERZETTEN VAN COACHINGSAFSPRAKEN

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte van Opdrachtnemer.

 • GEHEIMHOUDING & DOSSIERVORMING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Dossiervorming

De opdrachtnemer is verplicht een dossier bij te houden van de cliënt. In een dossier worden o.a. persoonlijke gegevens, verrichte handelingen en het verloop van het proces opgenomen. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden, die voor het begeleidingstraject noodzakelijk zijn. De opdrachtgever kan om vernietiging van het dossier vragen. De opdrachtnemer dient dit te honoreren, tenzij een ander daar ernstig nadeel van zou ondervinden. De opdrachtgever heeft altijd inzagerecht, met uitzondering van de gegevens die niet over hem/ haar gaan. Derden mogen het dossier alleen inzien als de opdrachtgever daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verleent. De rechterlijke macht heeft altijd inzage.

 • AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht.

Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 • KLACHTENPROCEDURE

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de oplossing van een klacht, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

 • DE HONDEN

De honden die aan het werk zijn, zijn gecertificeerd, verzekerd en in de juiste conditie. Indien de opdrachtnemer van mening is dat het inzetten voor het welzijn van de hond niet gewenst is, is opdrachtnemer gerechtigd een andere vorm van coaching aan te bieden. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten toegebracht door haar ingezette honden.

 • WETGEVING

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.